Obec Dvorce
Dvorce
Moravskoslezský kraj
Obec Dvorce
DvorceMoravskoslezský kraj
rozšířené vyhledávání

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Dvorce

Obec Dvorce vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Náměstí 13
793 68 Dvorce
Telefon: 554 745 272
E-mail: podatelna@obecdvorce.cz
WWW: https://www.obecdvorce.cz/
ID Datové schránky: ztqbehe
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Náměstí 13
  793 68 Dvorce
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Náměstí 13
  793 68 Dvorce
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 11:1512:15 – 16:30Úřední hodiny
  úterý8:00 – 11:1512:15 – 14:00Hodiny pro veřejnost po telefonické domluvě
  středa8:00 – 11:1512:15 – 16:30Úřední hodiny
  čtvrtek8:00 – 11:1512:15 – 14:00Hodiny pro veřejnost po telefonické domluvě
  pátek8:00 – 11:15Hodiny pro veřejnost po telefonické domluvě
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: ztqbehe
Běžný účet pro platby od veřejnosti: 1847652359/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Interní účet: 151733682/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)
Dotační účet: 94-3312771/0710 (Česká národní banka)
00295973
DIČ: CZ00295973
 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • 8.2 Rozpočet

  Rozpočty

  Rozpočet roku 2015
  1-schválený rozpočet roku 2015.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 209,2 kB
  Staženo: 1,640×
  Vloženo: 13. 1. 2015
  Rozpočet roku 2016
  schvÁlenÝ rozpočet obce dvorce na rok 2016.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 378,88 kB
  Staženo: 1,176×
  Vloženo: 16. 12. 2015
  Rozpočet roku 2017
  rozpočet obce dvorce pro rok 2017 - na web - oprava.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 577,62 kB
  Staženo: 1,103×
  Vloženo: 29. 5. 2017
  Rozpočet roku 2018
  Rozpočet Obce Dvorce na rok 2018 - SCHVÁLENÝ - zveřejněná verze.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 651,3 kB
  Staženo: 939×
  Vloženo: 28. 2. 2018
  Rozpočet roku 2019
  Rozpočet 2019.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 715,56 kB
  Staženo: 860×
  Vloženo: 28. 1. 2019
  Rozpočet roku 2020
  Rozpočet Obce Dvorce na rok 2020 - SCHVÁLENÝ - zveřejněná verze.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 761,33 kB
  Staženo: 506×
  Vloženo: 25. 2. 2020
  Rozpočet roku 2021
  Rozpočet Obce Dvorce na rok 2021 - schválený.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 777,36 kB
  Staženo: 462×
  Vloženo: 11. 12. 2020
  Rozpočet roku 2022
  SCHVÁLENÝ rozpočet obce na rok 2022.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 775,02 kB
  Staženo: 196×
  Vloženo: 8. 1. 2022
  Rozpočet roku 2023
  Rozpočet obce Dvorce na rok 2023.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 192,23 kB
  Staženo: 96×
  Vloženo: 10. 1. 2023
  Rozpočet roku 2024
  Rozpočet Obce Dvorce na rok 2024.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 192,41 kB
  Staženo: 43×
  Vloženo: 2. 1. 2024

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Dvorce
  Náměstí 13
  793 68 Dvorce
 • e-mailem: podatelna@obecdvorce.cz
 • elektronickým podáním: podatelna@obecdvorce.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 554 745 272

Úřední hodiny

pondělí 8:00 - 11:15 12:15 - 16:30
úterý 8:00 - 11:15 12:15 - 14:00
středa 8:00 - 11:15 12:15 - 16:30
čtvrtek 8:00 - 11:15 12:15 - 14:00
pátek 8:00 - 11:15

 

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
 • 11.2 Vydané právní předpisy

 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Dvorce poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva za rok 2011

výroční zpráva - informace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 76,31 kB
Staženo: 1,403×
Vloženo: 16. 3. 2014

Výroční zpráva za rok 2012

výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 75,86 kB
Staženo: 1,306×
Vloženo: 16. 3. 2014

Výroční zpráva za rok 2013

výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 50,29 kB
Staženo: 1,361×
Vloženo: 5. 2. 2014

Výroční zpráva za rok 2014

výroční zpráva 2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 677,58 kB
Staženo: 1,384×
Vloženo: 16. 2. 2015

Výroční zpráva za rok 2015

výroční zpráva o poskytování info - 2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 75,47 kB
Staženo: 1,193×
Vloženo: 29. 2. 2016

Výroční zpráva za rok 2016

výroční zpráva za 2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 412,32 kB
Staženo: 1,093×
Vloženo: 7. 2. 2017

Výroční zpráva za rok 2017

výroční zpráva za 2017 - web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 395,19 kB
Staženo: 866×
Vloženo: 28. 2. 2018

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 391,65 kB
Staženo: 2,173×
Vloženo: 28. 1. 2019

Výroční zpráva za rok 2019

výroční zpráva za 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 393,35 kB
Staženo: 503×
Vloženo: 25. 2. 2020

Výroční zpráva za rok 2020

výroční zpráva za 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 490,92 kB
Staženo: 309×
Vloženo: 22. 2. 2021

Výroční zpráva za rok 2021

výroční zpráva za 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 479,48 kB
Staženo: 183×
Vloženo: 28. 2. 2022

Výroční zpráva za rok 2022

výroční zpráva za rok 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 78,23 kB
Staženo: 97×
Vloženo: 22. 2. 2023

Výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva dle zákona o svobodném přístupu k informacím za rok 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 87,5 kB
Staženo: 38×
Vloženo: 19. 2. 2024

 

Databáze poskytnutých informací dle zákona č.106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti.Podle § 5 odst. 3 zákona povinný subjekt do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích, postačí zveřejnit doprovodnou informaci, vyjadřující jejich obsah.

 

Rok 2024

Žádost č. 202420

Žádost o poskytnutí informací č. j. OUDV-1298/2024-Bj

Odpověď k žádosti o poskytnutí informací č. j. OUDV-1298/2024-Bj

 

Žádost č. 202419

Žádost o poskytnutí informací č. j. OUDV-1297/2024-Bj

Odpověď k žádosti o poskytnutí informací č. j. OUDV-1297/2024-Bj 

Příloha odpovědi k žádosti o poskytnutí informací č. j. OUDV-1297/2024-Bj

​​​​​​​

Žádost č. 202418

Žádost o poskytnutí informací č. j. OUDV-1295/2024-Bj

Odpověď k žádosti o poskytnutí informací č. j. OUDV-1295/2024-Bj 

Příloha odpovědi k žádosti o poskytnutí informací č. j. OUDV-1295/2024-Bj 

 

Žádost č. 202417

Žádost o poskytnutí informací č. j. OUDV-1236/2024-Or 

Odpověď k žádosti o poskytnutí informací č. j. OUDV-1236/2024-Or

 

Žádost č. 202416

Žádost o poskytnutí informací č. j. OUDV-1235/2024-Or 

Odpověď k žádosti o poskytnutí informací č. j. OUDV-1235/2024-Or 

 

Žádost č. 202415

Žádost o poskytnutí informace OUDV-1177-2024-Ko

Odpověď k žádosti o poskytnutí informace ZS - OUDV-1177-2024-Ko

 

Žádost č. 202414

Žádost o poskytnutí informace OUDV-1176-2024-Ko

Odpověď k žádosti o poskytnutí informace ZS - OUDV-1176-2024-Ko

 

Žádost č. 202413

Žádost o poskytnutí informací č. j. OUDV-994/2024-Bj Typ: PDF dokument, Velikost: 39.28 kB

Odpověď k žádosti o poskytnutí informací č. j. OUDV-994/2024-Bj Typ: PDF dokument, Velikost: 131.2 kB

 

Žádost č. 202412

Žádost o poskytnutí informací č. j. OUDV-993/2024-Ko 

Odpověď k žádosti o poskytnutí informací č. j. OUDV-993/2024-Ko 

 

Žádost č. 202411

Žádost o poskytnutí informací č. j. OUDV-1103/2024-Ko 

Odpověď k žádosti o poskytnutí informací č. j. OUDV-1103/2024-Ko 

 

Žádost č. 202410

Žádost o poskytnutí informací č. j. OUDV-743/2024-Ba Typ: PDF dokument, Velikost: 91.16 kB

Odpověď k žádosti o poskytnutí informací č. j. OUDV-743/2024-Ba Typ: PDF dokument, Velikost: 170.67 kB

 

Žádost č. 202409

Žádost o poskytnutí informací č. j. OUDV-508/2024-Bj Typ: PDF dokument, Velikost: 42.9 kB

Odpověď k žádosti o poskytnutí informací č. j. OUDV-508/2024-Bj Typ: PDF dokument, Velikost: 131.91 kB

 

Žádost č. 202408

Žádost o poskytnutí informací č. j. OUDV-307/2024-Ba Typ: PDF dokument, Velikost: 41.13 kB

Odpověď k žádosti o poskytnutí informací č. j. OUDV-307/2024-Ba Typ: PDF dokument, Velikost: 189.15 kB

Příloha odpovědi - Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví Obce Dvorce Typ: PDF dokument, Velikost: 756.18 kB

 

Žádost č. 202407

Žádost o poskytnutí informací č. j. OUDV-308/2024-Ba Typ: PDF dokument, Velikost: 71.03 kB

Odpověď k žádosti o poskytnutí informací č. j. OUDV-308/2024-Ba Typ: PDF dokument, Velikost: 176.11 kB

 

Žádost č. 202406

Žádost o poskytnutí informací č. j. OUDV-309/2024-Or Typ: PDF dokument, Velikost: 40.58 kB

Odpověď k žádosti o poskytnutí informací č. j. OUDV-309/2024-Or Typ: PDF dokument, Velikost: 120.89 kB

 

Žádost č. 202405

Žádost o poskytnutí informací č. j. OUDV-339/2024-Bo Typ: PDF dokument, Velikost: 64.32 kB

Odpověď k žádosti o poskytnutí informací č. j. OUDV-339/2024-Bo Typ: PDF dokument, Velikost: 178.51 kB

 

Žádost č. 202404

Žádost o poskytnutí informací č. j. OUDV-151/2024-Bj Typ: PDF dokument, Velikost: 38.94 kB

Výzva k upřesnění žádosti o poskytnutí informací č.j. OUDV-151/2024-Bj Typ: PDF dokument, Velikost: 152.68 kB

Upřesnění žádosti o poskytnutí informací č.j. OUDV-151/2024-Bj Typ: PDF dokument, Velikost: 37.87 kB

Odpověď k žádosti o poskytnutí informací č. j. OUDV-151/2024-Bj - samostatná působnost Typ: PDF dokument, Velikost: 143.47 kB

Odpověď k žádosti o poskytnutí informací č. j. OUDV-151/2024-Bj - přenesená působnost Typ: PDF dokument, Velikost: 137.01 kB

Přílohy odpovědí nebyly zveřejněny z důvodu jejich mimořádné rozsáhlosti.

 

Žádost č. 202403

Žádost o poskytnutí informací č. j. OUDV-150/2024-Bj Typ: PDF dokument, Velikost: 47.69 kB

Odpověď k žádosti o poskytnutí informací č. j. OUDV-150/2024-Bj Typ: PDF dokument, Velikost: 111.19 kB

 

Žádost č. 202402

Žádost o poskytnutí informací č. j. OUDV-152/2024-Or Typ: PDF dokument, Velikost: 44.48 kB

Odpověď k žádosti o poskytnutí informací č. j. OUDV-152/2024-Or Typ: PDF dokument, Velikost: 116.82 kB

Příloha č. 1 odpovědi k žádosti o poskytnutí informací č.j. OUDV-152/2024-Or Typ: PDF dokument, Velikost: 5.09 MB

Příloha č. 2 odpovědi k žádosti o poskytnutí informací č.j. OUDV-152/2024-Or Typ: PDF dokument, Velikost: 6.49 MB

 

Žádost č. 202401

Žádost o poskytnutí informací č.j. OUDV-149/2024-Bo Typ: PDF dokument, Velikost: 37.81 kB

Odpověď k žádosti o poskytnutí informací č. j. OUDV-149/2024-Bo Typ: PDF dokument, Velikost: 168.93 kB

 

 

Rok 2023

Žádost č. 202301

Žádost o poskytnutí informace OUDV-2720/2023-Ko Typ: PDF dokument, Velikost: 62.51 kB

Odpověď k žádosti o poskytnutí informace OUDV-2720/2023-Ko Typ: DOCX dokument, Velikost: 38.25 kB

 

Rok 2022

Žádost č. 202202

Žádost o poskytnutí informací č.j. OUDV-1076/2022-Bj (13.89 kB)

Přílohy žádosti nebyly zveřejněny z důvodu jejich mimořádné rozsáhlosti.

Odpověď k žádosti o poskytnutí informací č.j. OUDV-1076/2022-Bj (327.37 kB)

 

Žádost č. 202201

Žádost o poskytnutí informací č.j. OUDV-1044/2022-Bj (13.89 kB) (13.25 kB)

Přílohy žádosti nebyly zveřejněny z důvodu jejich mimořádné rozsáhlosti.

Odpověď k žádosti o poskytnutí informací č.j. OUDV-1044/2022-Bj (327.37 kB) (111.83 kB)

 

Rok 2021

 

Žádost č. 202104

Žádost o poskytnutí informací č.j. OUDV-1872/2021-Bj (3.55 MB)

Přílohy žádosti nebyly zveřejněny z důvodu jejich mimořádné rozsáhlosti.

Odpověď k žádosti o poskytnutí informací č.j. OUDV-1872/2021-Bj (255.13 kB)

 

Žádost č. 202103

Žádost o poskytnutí informací č.j. OUDV-1700/2021-Bj (201.85 kB)

Odpověď k žádosti o poskytnutí informací č.j. OUDV-1700/2021-Bj (628.24 kB)

 

Žádost č. 202102

Žádost o poskytnutí informací č.j. OUDV-791/2021-Bo (45.73 kB)

Odpověď k žádosti o poskytnutí informací č.j. OUDV-791/2021-Bo (1.9 MB)

 

Žádost č. 202101

Žádost o poskytnutí informace č.j. OUDV-70/2021-Ko

Odpověď k žádosti o poskytnutí informace č.j. OUDV-70-2021-Ko

 

 

Rok 2019

 

Žádost č. 201904

Žádost o poskytnutí informace č.j. OUDV-2566/2019-Bo

Odpověď k žádosti o poskytnutí informace č.j. OUDV-2566/2019-Bo

 

Žádost č. 201903

Žádost o poskytnutí informace č.j. OUDV-2399/2019-Bj

Odpověď k žádosti o poskytnutí informace č.j. OUDV-2399/2019-Bj

 

Žádost č. 201902

Žádost o poskytnutí informace č.j. OUDV-2279/2019-Ko

Odpověď k žádosti o poskytnutí informace č.j. OUDV-2279/2019-Ko

 

Žádost č. 201901

Žádost o poskytnutí informace č.j. OUDV-1378/2019-Or

Odpověď k žádosti o poskytnutí informace č.j. OUDV-1378/2019-Or

 

 

Rok 2018

 

Žádost č. 201805

Žádost o poskytnutí informace č.j. OUDV-1423/2018-Or

Odpověď k žádosti o poskytnutí informace č.j. OUDV-1423/2018-Or

 

Žádost č. 201804

Žádost o poskytnutí informace č.j. OUDV-1214/2018-Ko

Odpověď k žádosti o poskytnutí informace č.j. OUDV-1214/2018-Ko

 

Žádost č. 201803

Žádost o poskytnutí informace č.j. OUDV-1075/2018-Or

Odpověď k žádosti o poskytnutí informace č.j. OUDV-1075/2018-Or

 

Žádost č. 201802

Žádost o poskytnutí informace č.j. OUDV-870/2018-Ko

Odpověď k žádosti č.j. OUDV-870/2018-Ko

Příloha č. 1 k žádosti č.j. OUDV-870/2018-Ko

Rozhodnutí k žádosti č.j. OUDV-870-2018-Ko

 

Žádost č. 201801

Žádost o poskytnutí informace č.j. OUDV-797/2018-Ko

Odpověď k žádosti o poskytnutí informace č.j. OUDV-797-2018-Ko

 

 

Rok 2017

 

Žádost č. 201710

Žádost o poskytnutí informací č. j. OUDV-2952/2017-Bj

Odpověď k žádosti č. j. OUDV-2952/2017-Bj

 

Žádost č. 201709

Žádost o poskytnutí informace č. j. OUDV-2334/2017-Ko

Odpověď k žádosti č. j. OUDV-2334/2017-Ko

 

Žádost č. 201708

Žádost o poskytnutí informace č. j. OUDV-2135/2017-Ko

Odpověď k žádosti č. j. OUDV-2135/2017-Ko

Příloha č. 1 k žádosti č. j. OUDV-2135/2017-Ko

 

Žádost č. 201707

Žádost o poskytnutí informace č. j. OUDV-1905/2017-Ko

Odpověď k žádosti o poskytnutí informace č. j. OUDV-1905/2017-Ko

 

Žádost č. 201706

Žádost o poskytnutí informace č. j. OUDV-1690/2017-Ko

Odpověď k žádosti o poskytnutí informace č. j. OUDV-1690/2017-Ko

Příloha č. 1 k žádosti č. j. OUDV-1690/2017-Ko

 

Žádost č. 201705

Žádost o poskytnutí informace č. j. OUDV-527/2017-Ko

Odpověď k žádosti o poskytnutí informace č. j. OUDV-527/2017-Ko

 

Žádost č. 201704

Žádost o poskytnutí informace č. j. OUDV-238/2017-Ko

Odpověď k žádosti o poskytnutí informace č. j. OUDV-238/2017-Ko

 

Žádost č. 201703

Žádost o poskytnutí informace č. j. OUDV-237/2017-Ko

Odpověď k žádosti o poskytnutí informace č. j. OUDV-237/2017-Ko

Příloha č. 1 k žádosti č. j. OUDV-237/2017-Ko

 

Žádost č. 201702

Žádost o poskytnutí informace č. j. OUDV-236/2017-Ko

Odpověď k žádosti o poskytnutí informace č. j. OUDV-236/2017-Ko

Příloha č. 1 k žádosti č. j. OUDV-236/2017-Ko

Příloha č. 2 k žádosti č. j. OUDV-236/2017-Ko

 

Žádost č. 201701

Žádost o poskytnutí informace č. j. OUDV-235/2017-Ko

Odpověď k žádosti o poskytnutí informace č. j. OUDV-235/2017-Ko

 


Rok 2016

Odpověď na žádost č. 201603 o poskytnutí informace

Odpověď na žádost č. 201602 o poskytnutí informace

Odpověď na žádost č. 201601 o poskytnutí informace

 


Rok 2015

Odpověď na žádost č. 201504 o poskytnutí informace

Doprovodná informace k žádosti č. 201503 o poskytnutí informace

Odpověď na žádost č. 201502 o poskytnutí informace

Odpověď na žádost č. 201501 o poskytnutí informace

 


Rok 2014

Odpověď na žádost č. 201401 o poskytnutí informace

 


Rok 2013

Odpověď na žádost č. 201305 o poskytnutí informace

Odpověď  201304 na žádost o poskytnutí informace

Odpověď  201303 na žádost o poskytnutí informace

Odpověď  201302 na žádost o poskytnutí informace

Odpověď  201301 na žádost o poskytnutí informace

 


Rok 2012

Poskytnutá informace č. 3/2012

Poskytnutá informace č. 2/2012

Poskytnutá informace č. 1/2012

Poskytnutá informace č. 2/2011

Poskytnutá informace č. 1/2011

Formuláře nejsou k dispozici.

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 31 1 2 3
1
4

Partnerská obec a členství

​​